Arbetsmiljöansvar.

Presentation av utbildningen

ETT FÖREBYGGANDE, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar
för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Denna kurs är en hjälp för att komma igång och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur ska ansvaret fördelas inom organisationen och vilket ansvar har den enskilde medarbetaren själv? För- och nackdelar med olika modeller presenteras. Hur gör man korrekta riskbedömningar? Arbetsmiljöverkets modell för riskbedömning presenteras och exempel
ges på arbets- och maskininstruktioner för att göra risker och förebyggande skyddsarbete känt i hela organisationen.

arbetsmiljoansvar

Mål

Att ge kunskap om innebörden av lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet och om hur man lever upp till det ansvar som åligger respektive parter.

Utbildningen är avsedd för 

Förtroendevalda, personal med arbetsledaransvar samt skyddsombud.

Längd

1 dag

Föreläsare

Utbildare Lars-Åke Söderholm, Halmstad

Kostnad inkl. måltider

3 300- exkl moms/deltagare från medlemsförvaltning
3 700:- exkl moms/deltagare för övriga

Plats och tidpunkt

Se vår hemsida www.skkf.se eller tidningen Kyrkogården

Innehåll

– Lagar och förordningar
– Kollektivavtalsbaserade regler
– Ansvar- och påföljdsfrågor
– Frågor om samverkan
– Riskbedömning
– Uppgiftsfördelning
– Intern/egenkontroll
– Grupparbeten

Läs om alla SKKF´s utbildningar i katalogen